SIDEN ER UNDER OPPDATERING


Vi jobber med å oppgradere siden vår, og den vil derfor være utilgjengelig en liten stund fremover. Vi beklager de ubeleiligheter dette måtte medføre, men vi er straks tilbake!
Torsken kommune

Informasjon om kommunens omsorgsteam

DEL:
Torsken kommune har i mange år hatt grupper av ansatte som sammen har bistått kommunens innbyggere og eventuelt andre som oppholder seg i kommunen i forbindelse med krisesituasjoner. Teamet har tatt initiativ for å bistå i forbindelse med alvorlig sykdom, ved ulykker, seksuelle overgrep og dødsfall. Kommunens omsorgsteam er en del av kommunens totale beredskap på ulike områder.

Mennesker reagerer ulikt på dramatiske hendelser eller kriser som oppstår i løpet av livet. Hva som oppfattes som en krise varierer fra menneske til menneske. Når kriser oppstår i våre små bygdesamfunn samles vi vanligvis og yter ulik form for omsorg til hverandre. Dette personlige engasjementet og omsorgen fra andre er avgjørende for tryggheten vi føler.

Omsorgsteamet består av fagpersoner som til daglig yter tjenester til innbyggerne i kommunen; helse- og sosialtjenesten, prest, lege og politi. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i kriser bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.

Omsorgsteamet ønsker å koordinere tjenestene og bistå de som opplever kriser ved å yte omsorg til den enkelte og deres familie og nettverk, men er også en viktig støttespiller til de som gjennom sitt arbeid bistår mennesker i krise.

Kommunen utarbeider i disse dager en brosjyre om omsorgsteamet. Den sendes ut til alle virksomheter i kommunen, helsepersonell, politi og legevakt/legevaktsentral slik av disse, som i første rekke får opplysninger om og møter mennesker i krise, kan kontakte kommunens omsorgsteam for å sikre en best mulig ivaretakelse av den enkelte. Brosjyren er for øvrig tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Vennlig hilsen på vegne av alle i omsorgsteamet
Hege Rudi Grande
Leder av omsorgsteamet


Brosjyre omsorgsteam (.pdf)