Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har ansvar for oppgaver som er rettet mot interne virksomheter og mot brukere av kommunale tjenester. Dette omfatter oppgaver som forvaltning og drift.

 • Registrering
 • Kart og oppmåling
 • Byggesaksbehandling
 • Brannvern
 • Forurensning
 • Konsulentarbeid  
   
 • Vei, vann og avløp
 • Renovasjon
 • Vedlikehold
 • Grøntanlegg
 • Transport
 • Vaktmestertjeneste
 • Havneansvarlig
 • Arealplanlegging
 • Ras/Skredfare

Gryllefjord botn borekrone .jpg"  
Arbeid med vannledningen til                       
Gryllefjord, sommeren 2004.    
Stort bilde    

 

Annet:

Kommuneplanens arealdel 2010-2013
Tekstdel til arealplan Torsken kommune   .pdf 
Arealplankart Torsken kommune    .pdf

Betalingssatser og gebyrregulativ 2019.
 
Plankart, bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse til Kystplan Midt- og Sør-Troms.
 

Nyttig
Grovavfall

Forskrifter
Renovasjonsforskrift for hytter og fritidsboliger  .pdf

Byggesøknader
http://www.dibk.no

 
 

 

 

reguleringsplan_sifjordbotn

Reguleringsplan FV.243 skredsikring Sifjordbotn - Røyrnesbukta

6. 02. 2016
Torsken kommune har i møte 10.12.15 i utvalgssak 50/15, i medhold  av plan- og bygningsloven §12-12 vedtatt reguleringsplan for FV.243 skredsikring Sifjordbotn - Røyrnesbukta.
 
Planens formål
Sifjordbotn - Røyrnesbukta ligger i søndre del av Torsken kommune på Senja. FV. 243 tar av fra FV. 232 i Sifjordbotn og er hoved ferdselsåren til Flakstadvåg.
FV. 232 fortsetter forbi bygda Sifjord mot Grunnfarnes . Området er i plan regulert til veg, annen veggrunn - teknisk annlegg og annen veggrunn - grøntareal.
Plandokumenter
* Saksfremlegg
* Plankart 
* Planbestemmelser 
 
Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningsloven kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremstilles skriftlig, merkes utvalgssak 50/15, og sendes Torsken kommune, Servicetorget, 9380 Gryllefjord, eller på epost: postmottak@torsken.kommune.no senest 27. februar 2016
 
Du kan laste ned reguleringsplanen her --> Del 1 - Del 2 
sifjord

Forslag til detaljregulering for fv. 243 skredsikring Sifjordbotn–Røyrnesbukta, Torsken kommune

2. 10. 2015

Forslag til detaljregulering for fv. 243 skredsikring Sifjordbotn–Røyrnesbukta, Torsken kommune. 

På vegne av Troms fylkeskommune legger Statens vegvesen og Torsken kommune frem forslag til detaljregulering med konsekvensanalyse for fv. 243 skredsikring Sifjordbotn–Røyrnesbukta i Torsken kommune. Dette prosjektet er et delprosjekt i en finansieringspakke som kalles Torskenpakken.

Høring:  Planbeskrivelse        Plantegninger

 

skjema Blanketter

Nye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juli

1. 07. 2015

Den l.juli trer nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye
tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen. Dette gjelder garasjer på inntil
50kvadratmeter. tilbygg på 15 kvadratmeter og en rekke andre mindre tiltak. Forutsetningen
er at tiltakene er i samsvar med plan og ovrig regelverk. Regelendringene er et ledd i
regjeringens arbeid med åforenkle. fornye og forbedre slik at hverdagen blir enklere for
innbyggere og næringsliv.

spiker_500x250

Orientering om søknad og søknadsfrist

22. 05. 2015

Det tildeles ingen kommunale midler for krattrydding (2015).  De midlene kommunen bekrefter til fylkesmannen er NMSK (Næring og miljøtiltak i skogbruket), SMIL midler(Spesielle miljøtiltak i Landbruket) og dreneringstilskudd.  Bekreftelsen skjer ved en arbeidsavtale med plan og utvikling (landbruk)i Lenvik kommune.

 

veinavn

Adressevegnavn i Torsken kommune

28. 11. 2014
Torsken Kommunestyre har i møte 10.04. 2014 vedtatt 34 adressevegnavn i Torsken kommune.
Vedtak er gjort med hjemmel i lov om stadnamn, og matrikkelforskriftens kap.12.
1928

TORSKEN VANNVERK

25. 03. 2014
TORSKEN VANNVERK
 
DET KAN BLI TRYKKVARIASJONER PÅ NETTET FRA KIRKA OG TIL VÆRNESET TORSDAG 27. mars 2014
FRA KL.1100 TIL  KL 15:00 PÅ GRUNN AV ARBEID PÅ NETTET.
 
TEKNISK ETAT
 
1928

Torsken kommune har opprettet vakttelefoner for teknisk avdeling

26. 03. 2014
Vakttelefonene skal håndtere akutte hendelser vedrørende vann og avløp alle dager, utenom normal åpningstid.
 
Følgende telefonnummer kan brukes:
 
Teknisk nord:   Tlf: 46 63 68 16
Teknisk Sør:       Tlf: 77 87 30 70

Offentlig ettersyn av søknad om endringer ved lokalitet for lakseoppdrett i Torsken kommune

24. 01. 2014

forskrifter legges til offentlig ettersyn på Servicetorget, kommunehuset i Gryllefjord og på kommunens hjemmeside: www.torsken.kommune.no

Søknaden gjelder utvidelse av biomasse samt en mindre justering av anleggsplassering ved eksisterende oppdrettslokalitet.

DSB

Sikker hverdag

16. 12. 2013

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en ny hjemmeside som har fokus på sikkerhet i hverdagen. Dette kan være i ulike type miljøer slik som hjemme, jobb og ved ulike typer fritidsaktiviteter.

Send gjerne denne linken videre til dine nærmeste, avdelinger og øvrige samarbeidspartnere du ønsker å ta vare på.

Sjekk også YOUTUBE linken som følger.

Ha en riktig god jul og fin adventstid fra oss på samfunssikkerhet hos Fylkesmannen i Troms.

http://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/