forsideillustrasjonleksehjelp_Width_524_500x333

Norskopplæring for voksne innvandrere

DEL:
Målet med opplæringen er Norskprøve 2 og/eller Norskprøve 3 skriftlig og muntlig.
Deltakerne får kurs på ulike nivå og med ulik progresjon ut fra sin bakgrunn.
Innenfor disse rammene tilbys blant annet
  • vanlige norskkurs på dagstid
  • norskopplæring som del av introduksjonsprogram
  • norskopplæring kombinert med arbeidspraksis/språkpraksis (for introdeltakere)
Hvem kan søke kurs i norskopplæring? 
Alle innvandrere kan søke, men ikke alle kan få gratis opplæring. Om du får gratis opplæring, eller om du må betale, avhenger av typen oppholdstillatelse du har, når du fikk den, og hvor gammel du er. For å få gratis opplæring ved Torsken Voksenopplæring må du ha rett til opplæringen, være over 16 år og folkeregistrert i Torsken kommune.
Introduksjonsloven 
Introduksjonsloven gjelder for mange, men ikke alle, innvandrere som har fått oppholdstillatelse fra og med 1.9.2005. Loven gir ulike grupper innvandrere enten rett, rett og plikt eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De som har rett, eller rett og plikt, kan få gratis opplæring etter bestemte regler. De som har plikt, må betale for opplæringen. ”Plikten” for dem med rett og plikt eller plikt, er knyttet til å kunne søke permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.
 
Fritak fra plikten
Fritak fra plikten til 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Innvandrere som har rett og plikt, eller plikt, til 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven, kan ut fra bestemte regler fritas fra denne plikten når de vil søke om permanent oppholdstillatelse.
Fritaket gjelder både 250/550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.
 
1. Fritak fra plikten til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk
For å søke denne typen fritak må søker dokumentere norskkunnskaper etter bestemte regler. Eksempler på godkjent dokumentasjon er
  • bestått Norskprøve på et relativt høyt nivå A2-B1, både muntlig og skriftlig
Eksempler på godkjente norskkunnskaper for inntak til høyskole:
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten), minst 450 poeng eller bestått
  • Bestått Trinn 3 på Norsk for utlendinger på Universitetene
  • Bestått videregående skole
Hvis du er i tvil om du har nok dokumentasjon, kan du kontakte voksenopplæringen i din kommune.
 
2. Fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
Søknadsgrunnlaget må dokumenteres med legeattest.
I merknader til introduksjonsloven § 4 står følgende:
Personer som kan være aktuelle for fritak etter denne hjemmelen, er i hovedsak personer som er alvorlig eller kronisk syke, eller hvor en helhetsvurdering av situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være svært urimelig å ikke frita vedkommende fra plikten til å delta i opplæringen. Det skal i alminnelighet svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt, og det vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig at vedkommende er varig arbeidsufør.
 
Søknader og dokumentasjon
Søknaden om fritak med dokumentasjon skal sendes til voksenopplæringen i din kommune.

Hvis du får fritak fra plikten til opplæring, får du et brev med vedtak om fritak fra kommunen. Dette vedtaket om fritak må du legge ved søknaden om permanent oppholdstillatelse. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på norskkunnskapene eller legeattest som er grunnlaget for fritaket når du søker om permanent oppholdstillatelse.

Norskprøver
Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Resultatet på de ulike delprøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1». Fra og med desember 2015 vil den også måle på nivå B2..
For mer informasjon ang. norskprøvene, gå inn på følgende nettsted:
http://www.vox.no/norskprove/
 
Datoer for prøvene
Oppdaterte datoer hos finner du på vox.no sine sider
 
Gratis eller betale for prøvene?
Norskprøven er gratis en gang for dem som har rett til gratis norskopplæring. De som ikke består prøven, må betale neste gang. Deltakere uten rett til gratis opplæring må betale for prøven.
 
Priser prøver:
Skriftlig: kr.600,-
Muntlig: kr. 600,-

Priser for norskkurs ved Torsken voksenopplæring:
Dagkurs, 12 uker
5 dager per uke (4 timer a 45 min hver dag):  kr. 12 000,-
 
Oppstart 18. August 2015 ved Torsken kommunes voksenopplæring.
 

 

 

Søknad sendes til:

Torsken kommune
v/ Monica Pettersen, skole - og barnehagefaglig rådgiver
9380 Gryllefjord

 

Eller på e-post

monica.pettersen@torsken.kommune.no

Søknadsfrist: 30. Juli 2015